Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ειδικό μητρώο υποψηφίων μελών για το Διατομεακό Συμβούλιο της 7ης Υ.Πε Κρήτης

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ης Υ.Πε
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α’/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.Του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α’ /28-3-2017) «Μεταρρύθµιση της ∆ιοικητικής
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις».
3.Της υπ’ αριθµ. Α4α,β/Γ.Π.οικ.15742 (ΦΕΚ 859/τ.Β΄/15-5-2015) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Συστάσεις Τοµέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ Γ3α,β/Γ.Π.οικ30510 (ΦΕΚ 1512/ τ.Β’/03-05-2018)
4.Της υπ’ αριθµ. Α4α,β/Γ.Π.οικ.40348 (ΦΕΚ 1105/τ.Β’/11-6-2015) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Συστάσεις Τοµέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ Γ3α,β/Γ.Π.οικ31460 (ΦΕΚ 1518/ τ.Β’/04-05-2018)

ΚΑΛΕΙ

Α) Τους ψυχιάτρους, συντονιστές ∆ιευθυντές Ε.Σ.Υ. ή διευθυντές Ε.Σ.Υ. ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επιστηµονικά υπεύθυνους ενός Κ.Ψ.Υ. ή άλλων Μ.Ψ.Υ. ενηλίκων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή ∆ιευθυντές Ε.Σ.Υ. ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επιστηµονικά υπευθύνους ψυχιατρικών τµηµάτων των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254) και του ν. 1397/1983 (Α΄143) των Το.Ψ.Υ. της Πε.∆ι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστηµιακών Ψυχιατρικών Κλινικών
Β) Τους παιδοψυχιάτρους, συντονιστές διευθυντές Ε.Σ.Υ. ή ∆ιευθυντές Ε.Σ.Υ. ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επιστηµονικά υπεύθυνους ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλων Μ.Ψ.Υ. για παιδιά και εφήβους της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή ∆ιευθυντές Ε.Σ.Υ. ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επιστηµονικά υπευθύνους ψυχιατρικών τµηµάτων παιδιών και εφήβων των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.∆ι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστηµιακών Παιδοψυχιατρικών Κλινικών, µε τον αναπληρωτή του. Εάν δεν υπάρχουν µονάδες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στους τοµείς της Πε.∆ι.Το.Ψ.Υ., καλούνται επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι ή κοινωνικοί λειτουργοί ή λογοθεραπευτές ή εργοθεραπευτές ή επισκέπτες υγείας ή νοσηλευτές µε ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτές ή παιδαγωγοί ή εκπαιδευτικοί), οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές Κλινικές.
Γ) Τους επαγγελµατίες, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι ή κοινωνικοί λειτουργοί ή λογοθεραπευτές ή ειδικοί παιδαγωγοί ή εργοθεραπευτές ή επισκέπτες υγείας ή νοσηλευτές µε ψυχιατρική ειδικότητα και σε περίπτωση έλλειψης
αυτών, νοσηλευτές, ή φυσικοθεραπευτές), οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες Ψυχικής της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.∆ι.Το.Ψ.Υ. ή
κατά περίπτωση στις Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές ή Παιδοψυχιατρικές Κλινικές.
∆) Τους ψυχιάτρους ή παιδοψυχιάτρους ή άλλους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ. και
Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.∆ι.Το.Ψ.Υ.,

να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους στην 7η ΥΠε (3o χλµ. Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωµένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ) προκειµένου ν’ αποσταλούν στο ειδικό µητρώο υποψηφίων µελών για το Περιφερειακό ∆ιατοµεακό
Συµβούλιο της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.∆ι.Το.ΨΥ) της 7ης Υ.Πε, το οποίο τηρείται στη ∆/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Χρόνος λήξης υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η ∆ευτέρα 15/10/2018 στο Πρωτόκολλο της Υ.Π.Ε.

 

 

(Visited 26 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *