Εκλογές για τον εκπρόσωπο των γιατρών στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

 10.7.2018

Εκλογές για την ανάδειξη του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών, με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα των ιατρών, πλην των ειδικευομένων, των εποπτευόμενων ΦΠΥΥ, στην έδρα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού που καλείται να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία θα αποτελείται από όλους τους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ.
Δεν θα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι επικουρικοί ιατροί, οι ειδικευόμενοι καθώς και οι φαρμακοποιοί.
Οι αποσπασμένοι και μετακινημένοι ιατροί εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους ιατρούς έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν

α) όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτών, αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή,

β) όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ. των αποκεντρωμένων Οργανικών Μονάδων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή
Διευθυντή

γ) όλοι οι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ. των αποκεντρωμένων Μονάδων της 7ης Υ.ΠΕ.
Κρήτης, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή

δ) όλοι οι ιατροί με βαθμό Συντ. Διευθυντή ή Διευθυντή που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
Ο εκπρόσωπος των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης εκλέγεται στο Συμβούλιο με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα κάθε διετούς θητείας του πειθαρχικού συμβουλίου.
Καλούμε όλους τους ιατρούς που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, οι οποίες καταρτίστηκαν με ευθύνη της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, να προσέλθουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνέλευση την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στο ισόγειο του κτιρίου (3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο) και ώρα 09:00, για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη του εκπροσώπου των ιατρών.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:00, στον ίδιο χώρο. Στην δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των ιατρών που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται
το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η εφορευτική επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, ώρα 12:00.
Ημέρα ψηφοφορίας για την εκλογή του εκπροσώπου των ιατρών ορίζεται η Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
Οι εκλογείς ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αλληλογραφία.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής:
Η εφορευτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη συνέλευση με ανάταση των χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της ως υποψηφίους για την συγκρότηση της
εφορευτικής επιτροπής, έστω και αν αυτά δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι των ιατρών. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Υποβολή υποψηφιοτήτων:
Για την εκλογή εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης καθώς και του αναπληρωτή του, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν:
• Όλοι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ και οι Οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτών,  ρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή
• Όλοι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ και οι Οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή
• Όλοι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ και οι Οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με βαθμό  συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή
• Όλοι οι ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης
Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των ιατρών και αφού πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στην Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, μέχρι την έναρξη της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του αιρετού εκπροσώπου των ιατρών ορίζεται η ημέρα συγκρότησης της εφορευτικής επιτροπής. Για την εκλογή ως εκπροσώπου των ιατρών επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Η Διοικήτρια ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση. Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.
Υποβολή ενστάσεων:
Εάν μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν στην παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στην διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων καθώς και τους υποψηφίους για μέλη της εφορευτικής επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση της Διοικήτριας ή του εκπροσώπου της. Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των ιατρών αποφαίνεται η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Καθήκοντα προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής ασκεί η Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της.