Πρόσληψη επικουρικού ορθοπεδικού στο ΒΠΓΝΗ

 18.8.2018

Πρόσληψη του ιατρού ΣΥΛΙΓΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ως επικουρικού ιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «Βενιζέλειο», με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

 

ΑΔΑ