Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων στο υπηρεσιακό συμβούλιο

 2.8.2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΡ. 194/2-8-2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.ΗΓ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Ο Διοικητής του Πα. Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αφού έλαβε υπόψη:

1)την υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.88 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3.9.90 (ΦΕΚ 562/Β/1990),ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26.9.2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 (ΦΕΚ 3794/Β/2016) υπουργικές αποφάσεις Υπουργού Προεδρίας.

2.α) τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. β) τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του Ν. 4057 /2012 γ) τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 4) την υπ’ αριθμ.. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ. 20881/11-6-18 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΠΑ.Γ.Ν.ΗΓ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τους. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται με απόσπαση ή μετακίνηση εκτός έδρας της υπηρεσίας τους, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα αυτοπροσώπως ή δια αλληλογραφίας. Το αντίστοιχο εκλογικό υλικό για τους εν λόγω υπαλλήλους θα αποσταλεί από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά τον χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Γ΄. Η τοιχοκόλληση των πινάκων εκλογέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 . Ένσταση έναντι των πινάκων εκλογέων μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 . Η εξέταση των ενστάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και οι πίνακες εκλογέων θα οριστικοποιηθούν την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε εκλογέας μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε σε συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του στην οποία αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, με κοινοποίηση στο Γραφείο του Διοικητή, από Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 έως και Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018.

Η τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018.

Καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Η παραπάνω ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 (αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων) και θα εξετασθεί από τις αντίστοιχες εφορευτικές επιτροπές μέχρι την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον των τριμελών εφορευτικών επιτροπών.

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Οι εφορευτικές επιτροπές είναι τριμελείς. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των δύο (2) εφορευτικών επιτροπών (μία για το μόνιμο προσωπικό και μία για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών) για κάθε Νοσοκομείο, θα κληρωθούν από τους γραμμένους στους οριστικούς πίνακες των εκλογέων. Η τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των εφορευτικών επιτροπών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018. Η κλήρωση θα γίνει δημόσια στα γραφεία των Διοικητικών Διευθυντών των δύο Νοσοκομείων, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού, ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων και, αν αυτοί δεν υπάρχουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00, θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν άμεσα στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.

Πρόεδρος της κάθε εφορευτικής επιτροπής είναι ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό και σε ομοιόβαθμους ο αρχαιότερος. Ο Πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη ως Γραμματέα. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Στο βιβλίο πρακτικών γράφονται τα ονόματα των ψηφισάντων κατά τη σειρά που προσέρχονται και ψηφίζουν. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της υπηρεσίας της έδρας της και είναι υπεύθυνη για την τήρηση της τάξης στο χώρο της ψηφοφορίας. Οι Ε.Ε. προσέρχονται στο χώρο της ψηφοφορίας μία ώρα πριν την έναρξη της. Ανοίγουν τις κάλπες, επιβεβαιώνουν ότι είναι άδειες και κατόπιν τις σφραγίζουν. Οι ενέργειες αυτές γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, όπου υπογράφουν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι παρόντες εκπρόσωποι των υποψηφίων.

Μόλις ο πρόεδρος κηρύξει την έναρξη της ψηφοφορίας προσέρχονται οι ψηφοφόροι. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των, επαληθεύει την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, κατόπιν δίνει ένα φάκελο σφραγισμένο και μονογραμμένο από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και από ένα ψηφοδέλτιο κάθε υποψηφίου στον ψηφοφόρο, ο οποίος αποσύρεται στο παραβάν για να ψηφίσει. Αφού τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο της προτίμησης του στο φάκελο, κλείνει το φάκελο και πριν τον ρίξει στην κάλπη τον δείχνει στην εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή γράφει το ονοματεπώνυμο του στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, καθώς και τον αύξοντα αριθμό που έχει στην κατάσταση εκλογέων. Έτσι συνεχίζεται η ψηφοφορία με τους λοιπούς ψηφοφόρους.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι υπάλληλοι θα ψηφίζουν στο Νοσοκομείο που ανήκουν οργανικά. Εάν υπάρχουν υπάλληλοι στο χώρο ψηφοφορίας , που δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν , μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία. Η παράταση και η αιτία αυτής γράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται με αντιπρόσωπο. Οι ψηφοφόροι έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους. Εάν δεν υπάρχει τίποτα από τα παραπάνω ψηφίζουν εφόσον είναι γνωστοί σε δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ θα γίνει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στη βιβλιοθήκη του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και στο αμφιθέατρο του Πα.Γ.Ν.Η. και από ώρα 08.00 μέχρι 17:00. ¨

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.ΝΗ – Γ.Ν. ¨ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ