Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

5.9.2017

ΘΕΜΑ: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει, β) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

2. Το υπ’ αριθ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208). [2]

3. Το υπ’ αριθ. 125/2016 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

4. Το υπ’ αριθ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

5. Την υπ΄ αριθ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144).

6. Την υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ.38867/10-04-2012 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»» (Β΄1235), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθ. Υ4α/123778/31-12-2012 ΚΥΑ (Β΄3486), «Ενοποιημένος οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»».

8. Την υπ’ αριθ. Υ4α/30233/2013 ΚΥΑ (Β΄1289), «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

9. Την υπ’ αριθ. Υ4α/60721/08-10-2014 (Β΄2796) Κ.Υ.Α. «Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία».

10. Την υπ’ αριθ. A3α/87828/16/2017 (Β΄362) « Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου–Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»».

11. Την υπ’ αριθ. A3α/8886/12-06-2017 (Β΄2210) «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου –Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»».

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16090/03-11-2016 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ..

13. Την Απόφαση της 73ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. κατά την 06-07-2017 (Θέμα 4.6.).

14. Την υπ’ αριθ.8992/24-05-2017 εισήγηση της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

15. Την υπ’ αριθ. 525 Απόφαση της 13ης/17-05-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»».

16. Το υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ.59753/2-8-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της υπ΄ αριθ. Υ4α/οικ. 38867/2012 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (Β΄1235), όπως [3] αυτή ισχύει με την αριθ. Υ4α/οικ. 123778/2012 όμοια (Β΄3486) και έχει τροποποιηθεί, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

 Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

              Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ                       Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ                                                                 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ