Πρόσληψη επικουρικού γιατρού (Καλλιόπης Μηλάκη)

 6.10.2017

Εγκρίθηκε η πρόσληψη της ιατρού ΜΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ως επικουρικού ιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πιο πάνω σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Ολόκληρη η ΑΔΑ (εδώ)