Έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρού κας Χ. Γεωργακάκη, ειδικότητας Αναισθησιολογίας

 24.11.2017

Εγκρίθηκε η  πρόσληψη της ιατρού ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του Γεωργίου, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣως επικουρικού ιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στοΓ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πιοπάνω σύμβασης θα είναιείκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.