Καθορισμός τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).

 24.11.2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).
Στην απόφαση αυτή, περιγράφεται αναλυτικά το έργο των ΤΟΜΥ, τα καθήκοντα των επαγγελματιών που τις στελεχώνουν καθώς και κάθε άλλo ζήτημα αναφορικά με το ωράριο, τη στέγαση και τον εξοπλισμό, τη διοικητική υπαγωγή και τον πληθυσμό ευθύνης.

Oλόκληρη η ΑΔΑ εδώ