Πρόσληψη επικουρικού ιατρού Νεφρολογίας κ Πλέρου Χρήστου ως επικουρικού ιατρου με σύμβαση εργασιας ΙΔΟΧ

 5.12.2017

Εγκρίνουμε την πρόσληψη του ιατρού ΠΛΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αλεξάνδρου, ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ως επικουρικού ιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.«Βενιζέλειο» για την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια τηςπιο πάνω σύμβασης θα είναι είκοσιτέσσερεις (24) μήνεςκαι λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.
Ολόκληρη η ΑΔΑ (εδώ)