ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πρόσφατου Νόμου 4369/2016 καθώς και του Ν.3230/2004.

Περισσότερα...

Nέο μισθολόγιο και βαθμολογική εξέλιξη.

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του ν. 4354/15 (176 Α) (Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (A’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.)

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.