ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων νοσηλευτικού προσωπικού ΔΥΠΕ

Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ.

Περισσότερα...