ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

Α.Μ : 940 Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Αρ. Διαταγής : 124/2019 Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

 

Άρθρο 1

ΊΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται εργασιακό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πρόκειται για πρωτοβάθμιο σωματείο με σκοπό τη κατοχύρωση, προώθηση και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων μελών του.

Ειδικότερα Σκοποί του  Σωματείου είναι:

1) Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών του και των συνθηκών εργασίας τους.

2) Η υπεράσπιση των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών του.

3) Η προάσπιση της αξιοπρέπειας των μελών του καθώς και η αποκατάσταση του δικαιώματος για ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν.

4) Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του σωματείου καθώς επίσης και η ανάπτυξη γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους, με σκοπό τη κατοχύρωση, προώθηση και υπεράσπιση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αιτημάτων και συμφερόντων τους.

5) Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.

6) Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των μελών του σωματείου και γενικά για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τους και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

7) Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, τμήμα του οποίου αποτελούν τα μέλη του σωματείου.

8) Η προαγωγή της υγείας, των συνθηκών περίθαλψης, η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της ελεύθερης πρόσβασης στα νοσοκομεία και γενικά στο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο για τα μέλη του σωματείου όσο και για όλους τους πολίτες.

9) Η προώθηση, προαγωγή και προβολή του επιστημονικού και τεχνικού έργου των μελών του και η ανύψωση του επιπέδου αυτών.

10) Ή μελέτη των συνθηκών εργασίας και των θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα εργασίας  των μελών, καθώς και των προβλημάτων που απασχολούν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές, για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

11) Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε άνθρωπο.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά :

1) Με την ενότητα και συναδελφοσύνη των μελών.

2)Με την σύσταση ειδικών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για την υποβοήθηση ασθενών και ανίκανων συναδέλφων και την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών σε περιπτώσεις στάσεων εργασίας ή απεργίας

3) Με την νομική κάλυψη των μελών για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου και με την εξασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας τους σύμφωνα με το Σύνταγμα

4) Με την οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων, εκδρομών, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων καθώς και με την προβολή ταινιών κοινωνικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού περιεχομένου .

5) Με την ίδρυσης και λειτουργία εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης και την παροχή μαθημάτων επιμόρφωσης των μελών του.

6) Με την έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων καθώς και περιοδικών, εφημερίδων και άλλων εντύπων ηλεκτρονικών ή μη, μετά από απόφαση του Δ.Σ που τα ορίζει ρητά ως μέσα που εκπροσωπούν την Ένωση και εκφράζουν τις θέσεις της. Τυχόν  κατάργηση των παραπάνω γίνεται έπειτα από νέα και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

7) Με την διατήρηση Ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών σελίδων και προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων μετά από απόφαση του Δ.Σ που τα ορίζει ρητά ως μέσα που εκπροσωπούν την Ένωση και εκφράζουν τις θέσεις της. Τυχόν κατάργηση των παραπάνω γίνεται έπειτα από νέα και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

8) Με την ίδρυση καταναλωτικού, οικοδομικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του.

9) Με την φροντίδα για προώθηση, ψήφιση, διαφύλαξη και εφαρμογή φιλεργατικών νόμων.

10) Με την εφαρμογή όλων των μορφών συνδικαλιστικής πάλης.

11) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα εκτελεστικά όργανα ή συμβουλευτικά, όπως υπεύθυνοι τμημάτων, απεργιακές επιτροπές ή ομάδες δουλειάς πάντοτε μετά από απόφαση του Δ.Σ..Ο τρόπος εκλογής τους, η λειτουργία τους και οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται από το Δ.Σ ή τη Γ.Σ σύμφωνα με το καταστατικό και περιλαμβάνονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου.

12) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου καθώς και τη δημιουργία ομοσπονδίας σωματείων.

Άρθρο 4

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Βασική αρχή για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι η δημοκρατική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών στην λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του σωματείου μπορεί να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και απασχολούμενοι και στα τυχόν παραρτήματα του, ανεξάρτητα από τη φύση της σύμβασής τους, ή τους όρους της παρεχόμενης εργασίας. Αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, εφόσον εργάζονται νομίμως.

Τα μέλη  είναι Τακτικά και Επίτιμα μέλη

Τα Τακτικά μέλη του σωματείου, κατόπιν αιτήσεως τους, μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και στα τυχόν παραρτήματα του και εφόσον παραμένουν οικονομικά ενήμεροι, στην λίστα του γραφείου μισθοδοσίας του ΒΠΓΝΗ, είτε και εκτός αυτής, όταν και μόνο όταν η αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν δύναται, έως και την τελευταία εισπραχθείσα τριμηνιαία συνδρομή.

Ως Επίτιμα Μέλη μπορούν να προταθούν στη Γενική Συνέλευση και να ανακηρυχθούν πρόσωπα που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο ή ενίσχυσαν υλικά και ηθικά την εκπλήρωση των σωματειακών σκοπών. Επίσης πρόσωπα που τυγχάνουν αναγνώρισης από το κοινωνικό σύνολο, έχουν διακριθεί για την κοινωνική ή την επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις ή την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των θέσεων του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από φυσικά πρόσωπα και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.

Τα Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση / πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) και απαλλάσσονται άπαξ κάθε οικονομικής υποχρέωσης έναντι της Ένωσης.

Άρθρο 6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει ειδική έντυπη ή /και ηλεκτρονική αίτηση στο Δ.Σ του σωματείου.

Στην αίτηση γράφονται όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα με δήλωση χρήσης από το Σωματείο των προσωπικών δεδομένων, καθώς και  δήλωση αποδοχής του καταστατικού του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εγγραφής μετά από συνεδρίασή του, γνωστοποιώντας στον αιτούνται το λόγο που την προκάλεσε, εφόσον εδράζεται στον νόμου ή στο παρόν καταστατικό.

Εάν το Διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση του οργάνου για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον  αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο  Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του.

 

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη:

1) Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.

2) Έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

3) Έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, λόγου, ελέγχου, κριτικής και ψήφου στις Γ.Σ.

4) Απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια που νόμιμα επιδιώκει και κατακτά το σωματείο.

5) Έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο αφού καταθέσουν σχετική δήλωση στο Δ.Σ και αφού εξοφλήσουν κάθε οφειλή του μέχρι το τέλος του ημερολογιακού χρόνου.

6) Τυγχάνουν της προστασίας και συμπαράστασης του σωματείου που απορρέει από την υποχρέωση ηθικής και υλικής συμπαράστασης στα μέλη του που αντιμετωπίζουν προβλήματα και ιδίως που διώκονται για την συνδικαλιστική τους δράση.

Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση :

1) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των Γ.Σ και των διοικητικών οργάνων του σωματείου.

2) Να προσέρχονται στις Γ.Σ του σωματείου.

3) Να πληρώνουν τις συνδρομές τους στο σωματείο είτε μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που εκτελείται από το Γραφείο μισθοδοσίας του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Νοσοκομείου είτε και εκτός αυτής, όταν και μόνο όταν η αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν δύναται, σε ημερομηνίες αντίστοιχες των προηγουμένων (+/- 3 ημέρες).

4) Να πληρώνουν τις όποιες έκτατες, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άλλες οικονομικές ενισχύσεις.

5) Να επιδείχνουν άριστη συμπεριφορά και να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του σωματείου ή των μελών του.

6) Ειδικά κατά την περίοδο αγωνιστικών κινητοποιήσεων τα μέλη έχουν όχι μόνο υποχρέωση να πειθαρχούν, αλλά και να βοηθούν με όλα τα νόμιμα μέσα για την επιτυχία τους.

Επίτιμα Μέλη έχουν την υποχρέωση να επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά και να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του σωματείου ή των μελών του.

Άρθρο 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα εγγεγραμμένα στο μητρώο του Σωματείου μέλη διαγράφονται με αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει περί της διαγραφής τους ως εξής:

1) μετά από έγγραφη αίτηση με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους

2) σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών πέραν των έξι (6) μηνών ή δύο συνεχόμενων τριμηνιαίων εισφορών με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν έχει πάρει απόφαση για το αντίθετο (δηλαδή για τη μη διαγραφή τους, κυρίως για λόγους επιείκειας)

3) κατόπιν της αποβολής τους με απόφαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του 1/10 των μελών του Σωματείου είτε για παράβαση οποιουδήποτε από τα άρθρα του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, είτε εξαιτίας εναντίωσής τους στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου, είτε για οποιαδήποτε αντίδρασή τους στη πραγμάτωση αυτών. Η Γενική Συνέλευση προσκαλεί το μέλος κατά τη συζήτηση περί της διαγραφής του προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει για τους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής και μετά αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της.

Αν το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα, τότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και χωρίς τη παρουσία του, αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει για λόγους ανώτερης βίας, τότε η απόφαση αναβάλλεται χωρίς καινούρια πρόταση για την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή μπορεί να είναι 6μηνη, ετήσια ή και οριστική.

4) μετά την αλλαγή επαγγέλματος για την οποία έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει η διαγραφή τους από το μητρώο μελών του Σωματείου.

Επίτιμο μέλος διαγράφεται μόνον κατόπιν απόφασης της Γ.Σ με πλειοψηφία ¾ των ψηφισάντων και μόνον μετά από πλήρη και αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ.

Μέλη που διαγράφονται μπορούν να επιστρέψουν οικειοθελώς, μετά τη σύμφωνη με πλειοψηφία γνώμης του Δ.Σ, και αφού προηγουμένως έχουν αρθεί τα αίτια διαγραφής τους και τέλος έχουν προηγουμένως καλύψει τις τακτικές και έκτατες εισφορές της ένωσης καθ’ όλη την διάρκεια αποχής τους από την ιδιότητα τους ως μέλος της Ένωσης.

Τα μέλη που διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών η οποιασδήποτε παροχής.

Άρθρο 10

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, καθώς και κάθε πράξη ή παράλειψη του μέλους με την οποία παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή η περί Σωματείων νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους, αποφαίνεται για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μέλους και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε ειδική συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, βρίσκεται εξαιρετικώς σαπαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα επτά από τα εννέα μέλη του (7/9). Προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στα μέλη του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του, εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την καταγγελλόμενη δραστηριότητα του μέλους και καλεί το μέλος κατά του οποίου εκκρεμεί η αίτηση επιβολής κυρώσεων σε ακρόαση. Μετά την ακρόαση του μέλους, ή σε περίπτωση  που  το  μέλος  δεν εμφανισθεί στο  Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον οριζόμενο στην πρόσκληση χρόνο, μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από μυστική ψηφοφορία να επιβάλει με απόφαση του μία από τις ακόλουθες κατά σειρά βαρύτητας πειθαρχικές ποινές:

α) γραπτή επίπληξη.

β) αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση για χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

γ) εισήγηση στη Γενική Συνέλευση για την αποβολή του μέλους.

Οι Πειθαρχικές κυρώσεις επέρχονται στις ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς του μέλους:

1) Αντιστρατεύεται έμπρακτα τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης.

2) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί ή παρεμβάλλει προσκόμματα στις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του σωματείου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ ή της Γ.Σ αφού παρά τον έλεγχο και την προειδοποίηση του Δ.Σ δεν συμμορφωθεί.

4) Με την  συμπεριφορά και διαγωγή του προσβάλλει το κύρος και την λειτουργία της Ένωσης.

5) Καταχράται χρήματα του Συλλόγου.

6) Υβρίζει ή συκοφαντεί μέλη του Δ.Σ.

7) Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για εξύβριση σωματική βλάβη ή δυσφήμιση μέλους του Δ.Σ.

8) Ιδιαίτερα βαρύ παράπτωμα αποτελεί κάθε είδους απεργοσπαστική ενέργεια.

Μέλος που του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή  μπορεί προσφύγει, μετά από αίτηση του στο Δ.Σ, στην Γ.Σ που αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο.

Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην πρώτη Γ.Σ, η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία ( 50% + 1).

Σε περίπτωση προσφυγής μέλους στη Γ.Σ αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής του μέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ.

Κατά της απόφασης του Δ.Σ ή της Γ.Σ για διαγραφή μέλους υπάρχει το δικαίωμα να προσφύγει το διαγραμμένο μέλος στο αρμόδιο Δικαστήριο, οπότε η ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης για διαγραφή έχει τα αποτελέσματα της ανάκλησης της.

Τα μέλη που διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών η οποιασδήποτε παροχής.

Άρθρο 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει την 1n Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα από το Δ.Σ και υποβάλλονται στην πρώτη τακτική Γ.Σ κάθε έτους για έγκριση.

 

Άρθρο 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι:

1)     Οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών του, καθώς και οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.

2)     Κάθε έκτακτο έσοδο νόμιμης προέλευσης, όπως οι δωρεές και οι έρανοι φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σωματείο, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες, οι τυχόν επιχορηγήσεις ή τα βοηθήματα Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών και Ειδικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιδοτούμενα προγράμματα ημεδαπής και αλλοδαπής, από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και τα έσοδα από εκδρομές, συναυλίες και χοροεσπερίδες και διαφημίσεις.

3)     Κάθε πρόσοδος από τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, όπως οι τόκοι των τυχόν καταθέσεων του Σωματείου σε Τράπεζες, ενοίκια κλπ.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να δέχεται δωρεές από πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνδέονται με πολιτικά κόμματα οποιασδήποτε τοποθέτησης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

 

Άρθρο 13

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Δημιουργείται από το Σωματείο ειδικός λογαριασμός τραπεζικών καταθέσεων με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Σκοπός του λογαριασμού είναι η οικονομική ενίσχυση, είτε με εφάπαξ καταβολή, είτε περιοδικά, είτε με την μορφή δανείου, των μελών της Ένωσης.

Κάθε μέλος της Ένωσης με προηγούμενη ειδική έντυπη ή / και ηλεκτρονική αίτηση του προς το Δ.Σ  μπορεί κατόπιν πλήρους αιτιολόγησης να ζητήσει οικονομική βοήθεια μέσω του λογαριασμού αυτού. Οι αποφάσεις για χορήγηση ή όχι παίρνονται με πλειοψηφία από το Δ..Σ και δεν μπορούν να ξεπερνούν κάθε φορά το κατώτερο μισθό μέλους της Ένωσης σε περίπτωση δανείου ή /και το 1/5 σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής. Αίτηση / πρόταση  βοήθειας, για μέλος της Ένωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα, μπορεί να γίνει και από το Δ.Σ ή / και από το 1/10 των μελών της Ένωσης προς την Γενική Συνέλευση για ποσό που ορίζεται από την Γ.Σ  και απαιτείται πλειοψηφία ¾ εκ των ψηφισάντων.

Πόροι του εν λόγω λογαριασμού θα αποτελούν οι καταθέσεις του 5% τον συνολικών εισφορών των μελών της Ένωσης ανά ημερολογιακό έτος. Οι πόροι αυτή θα πρέπει να κατατίθενται στο ειδικό αυτό λογαριασμό από τον ταμεία του Δ.Σ το πρώτο 10ήμερο κάθε έτους. Πέραν αυτού πόροι / δωρεές μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές είτε από τα μέλη ή και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, φορέα ή οργανισμό με σκοπό την ενίσχυση του ειδικού αυτού λογαριασμού.

Ο ταμίας του Δ.Σ είναι υπεύθυνος για την διατήρηση έντυπου ή και ηλεκτρονικού βιβλίου εισροών / εκροών ανά έτος.

Οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τον λογαριασμό αυτό θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ της Ένωσης.

 

Άρθρο 14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η οικονομική κατάσταση του σωματείου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό – ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση/εισήγηση του Ταμία αυτού.

2) Ο απολογισμός – ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο (και έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης ημέρας αυτού) κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

3) Οι δαπάνες του σωματείου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

4) Τροποποίηση του προϋπολογισμού επιτρέπεται να γίνει με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Περιουσία του Σωματείου αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία, τα χρήματα του ταμείου και κάθε κινητό ή ακίνητο που περιέρχεται στο Σωματείο.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

Η περιουσία του Σωματείου, καταγράφεται σε ειδικό έντυπο ή / και ηλεκτρονικό βιβλίο που τηρείται από τον ταμία.

Άρθρο 16

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται σύμφωνα με τον νόμο, πριν χρησιμοποιηθούν:

1) Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, το ΑΦΜ, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου υγείας και μέχρι την έκδοσή του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Ταμείο Ασφάλισης, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους και το έτος γέννησης.

2) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

4) Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

5) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.

Τα βιβλία αυτά μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 17

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τα τακτικά όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

Τα μεταβατικά όργανα της οργάνωσης είναι:

α) Το Προεδρείο της Συνέλευσης

β) Η Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλα τα μέλη, ακόμη και αυτά που δεν παρευρέθηκαν στην συνέλευση ή μειοψήφησαν σε αυτήν. Ιδιαίτερα δεσμεύονται τα μέλη σε περίπτωση απεργίας. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα:

1) Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, στο Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

2) Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, το Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου.

3) Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα του Σωματείου, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, στο Εργατικό Κέντρο και στα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου έχοντας οποτεδήποτε το δικαίωμα να παύει τα όργανα αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

4) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.

5) Αποφασίζει για το αν η αντιπροσώπευση του Σωματείου στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση θα γίνει δια μέσω της Ομοσπονδίας ή του Εργατικού Κέντρου.

6) Αποφασίζει την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ από, κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

7) Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας ή στάσης εργασίας

8) Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους από το Σωματείο, και στην περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους σε αυτό.

9) Καθορίζει το ύψος των τακτικών μηνιαίων εισφορών όπως και τις έκτακτες εισφορές.

10) Η Γ.Σ ελέγχει το Δ.Σ για κάθε απόφαση που έχει πάρει και η οποία λόγω σοβαρότητας θα έπρεπε να έχει τεθεί υπ’ όψιν της Γ.Σ.

11) Αποφασίζει για τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ.

12) Αποφασίζει την αποβολή μελών από Ένωση και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη

13) Κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σ’ αυτήν από το 1/5 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

14) Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

15) Εκκαθαρίζει και ενημερώνει το μητρώο μελών του σωματείου μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές,

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – λήψη αποφάσεων

Η Γ.Σ συνέρχεται υποχρεωτικά δύο φορές το χρόνο τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο για να εκθέσει η Διοίκηση το πρόγραμμα δράσης και το τι έπραξε και να υποβάλει απολογισμό για έγκριση.

Η Γ.Σ συγκαλείται από το Δ.Σ με ανακοινώσεις του στους χώρους εργασίας και με κάθε άλλο μέσο έντυπο ή / και ηλεκτρονικό που είναι δυνατό να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών. Η γνωστοποίηση για την σύγκληση της Γ.Σ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε μέρες πριν και με δημοσίευση στον τοπικό τύπο, αν πρόκειται για εκλογές, για την οποία τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού.

Στις ανακοινώσεις γράφονται τα θέματα που είναι για συζήτηση, επίσης αν η Γ.Σ είναι τακτική ή έκτακτη ή επαναληπτική ή αν είναι ή πρώτη ή δεύτερη, τρίτη κλπ. Επίσης ο χρόνος, ο τόπος και η ώρα της συνέλευσης.

Στις Γ.Σ συμμετέχουν τα μέλη του σωματείου που είναι, έως και την ημέρα της συνέλευσης, ταμειακά τακτοποιημένα καθώς και τα επίτιμα μέλη.

Έκτακτα συγκαλείται η Γ.Σ όποτε κρίνει το Δ.Σ για να συζητήσει σοβαρά θέματα. Επίσης αν το ζητήσει με ειδική αίτηση του έντυπη ή /και ηλεκτρονική το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών με αίτηση προς το Δ.Σ , στην οποία θα γράφονται και τα θέματα για συζήτηση. Μέσα σε 7 μέρες από την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ πρέπει να πληροφορήσει το χρόνο για την σύγκληση της, που δεν θα ξεπερνά τις 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ δεν καλέσει την έκτακτη Γ.Σ σε 15 μέρες, αυτή συνέρχεται με φροντίδα από έναν ή περισσότερους από τους αιτούντες. Επίσης συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ και στις άλλες καταστάσεις που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος.

Στην αρχή κάθε Γ.Σ προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου. Στην συνέχεια και πριν αρχίσουν οι εργασίες της Συνέλευσης εκλέγεται τριμελές προεδρείο, με ανάταση των χεριών και σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

 

Το προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και φροντίζει να τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Προκειμένου να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες Τρίτη συνέλευση με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Η ψηφοφορία  είναι μυστική όταν αναφέρεται σε Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

Για θέματα που δεν προβλέπεται μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση παίρνεται με ανάταση του χεριού.

Κάθε χρόνο, μετά από εισήγηση του Δ.Σ, η Γενική Συνέλευση εκκαθαρίζει και ενημερώνει το μητρώο μελών του σωματείου και παραδίδει το ανανεωμένο μητρώο στον ταμία.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιαδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο.

Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γενική Συνέλευση, δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.

 

Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις

Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης του Σωματείου και προσχώρησης ή αποχώρησης από ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, απαιτείται πάντοτε, σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, συμμετοχή του (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των οικονομικά ενήμερων τακτικών μελών (Τ.Μ) του σωματείου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Δ.Σ, που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γ.Σ με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ορίζει ο νόμος και οι διατάξεις του καταστατικού αυτού. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Δ.Σ εκλέγονται και εννέα (9) αναπληρωματικά.

Αμέσως μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων από την Εφορευτική Επιτροπή με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου και μέσα σε δέκα ( 10) ημέρες, συγκαλείται το Δ.Σ  το οποίο, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, τον Σύμβουλο Επικοινωνίας, τον Ειδικό Γραμματέα τον Αναπληρωτή Ταμία και Ένα (1) μέλος.

Ανασχηματισμός του Δ.Σ μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με απόφαση του ιδίου του Δ.Σ  η οποία λαμβάνεται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του και σε πλήρη απαρτία.

Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορεί έχει ταυτόχρονα δύο από τις παραπάνω ιδιότητες.

Ο Πρόεδρος του νεοεκλεγμένου Δ.Σ αμέσως μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ καλεί στην ίδια συνεδρίαση το προηγούμενο Δ.Σ να παραδώσει τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο ηλεκτρονικά και έντυπα, όλους τους κωδικούς (ηλεκτρονικής τραπεζικής, των email της Ένωσης, των ηλεκτρονικών μέσων κ.α), τα βιβλία και τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

Σε περίπτωση που το απερχόμενο Δ.Σ δυστροπεί ή δεν παραδίδει, το νέο Δ.Σ παραλαμβάνει με απογραφή που κάνει το ίδιο και δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο και συγχρόνως να προτείνει στην επόμενη Γ.Σ την διαγραφή στο δικαστήριο των δυστροπούντων από την Ένωση.

Το Δ.Σ καλεί τα μέλη του σωματείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ, διοικεί υπεύθυνα το σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Το Δ.Σ έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί υπεύθυνα την Ένωση με βάση τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες για τα οποία αρμοδιότητα έχει η Γ.Σ.

Παρακολουθεί και χειρίζεται τα γενικότερα καθώς και ειδικά ζητήματα των μελών, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν το σωματείο και τα μέλη του, ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη του όπου και όποτε κρίνει απαραίτητο, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει εμπρόθεσμα, για έγκριση μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, στην Γ.Σ, ορίζει ή / και καταργεί ή / και δημιουργεί νέα έντυπα ή / και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και εκπροσώπησης του Δ.Σ και της Ένωσης φροντίζοντας παράλληλα για την σωστή λειτουργία τους, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του σωματείου και της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Το Δ.Σ μπορεί να προσλάβει νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, επίσης γραμματέα ή άλλο υπάλληλο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του. Οι προσλήψεις αυτές γίνονται όπως προβλέπει ο νόμος. Η αντιμισθία τους αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

Γενικώς εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του έχουν ανατεθεί από την Γ.Σ. και το παρόν καταστατικό.

Κάθε άλλο έργο, το οποίο του ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση και το παρόν καταστατικό

Υποχρεώσεις μελών ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οφείλουν να παρίστανται στο μέτρο του δυνατού σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή διαφώνησαν.

Μέλος του ΔΣ δεν συγχωρείται:

α. να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού

β. να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

γ. να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, τη εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών του Σωματείου

δ. να αντιστρατεύεται σε αποφασισμένες ενέργειες που αναθέτει η Γενική Συνέλευση στο ΔΣ προς εκτέλεση

Αν καταγγελθεί μια τέτοια παράβαση με έγγραφη καταγγελία του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, ο υπαίτιος καλείται στη πρώτη Γενική Συνέλευση με τη τιμωρία του υπολόγου. Με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών η Γενική Συνέλευση  μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο τις παρακάτω ποινές

α. απόδοση μομφής

β. οριστική διαγραφή από το ΔΣ

Παραίτηση Μελών ΔΣ

Μέλος του Συλλόγου παραιτείται υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης,  διαγραφόμενος από την στιγμή υποβολή της.

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή εν πάση περιπτώσει κενώσεως θέσεως του διοικητικού συμβουλίου τούτο αντικαθιστάται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και την θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα.

Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου παραιτείται υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αναφορά παραίτησης στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή στον Πρόεδρο με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή συστημένη επιστολή ή με προφορική αιτιολόγηση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου . Δύναται να ανακαλέσει την υποβληθείσα παραίτηση, με έγγραφη αιτιολογημένη ανάκληση της, που θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ ή στον Πρόεδρο την επομένη προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ συνοδευόμενη από προφορική αιτιολόγηση της ανάκλησης στο Δ.Σ. ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών. Ανάκληση μπορεί να γίνει μια φορά και μόνο κατά την διάρκεια θητείας του Δ.Σ.

Μετά από κάθε παραίτηση ή αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο μέλους του διοικητικού συμβουλίου (εφόσον κατέχει ένα από τα αξιώματα του προέδρου, του γραμματέα ή του ταμία) γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 5 μέλη του Δ.Σ ή λιγότερα μέλη από 5, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεχτες αναβολής υποθέσεις, περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων.

Λειτουργία του Δ.Σ

1) Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

2) Το Δ.Σ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου και χρόνου και των θεμάτων για συζήτηση. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση γίνεται προφορικώς και εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο. Έκτακτα συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι ή αν το ζητήσουν αιτιολογημένα τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ

3) Οι εργασίες του Δ.Σ καταγράφονται με εικόνα ή  / και ήχο από την στιγμή κήρυξης έναρξης της συνεδρίασης έως και την λήξη της από τον Γενικό Γραμματέα. Τα αρχεία αυτά δύναται να συνεπικουρήσουν / επιβεβαιώσουν την καταγραφή των πρακτικών από τον Γεν. Γραμματέα. Τα αρχεία εικόνας ή και ήχου συνοδεύουν στο αρχείο τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ και φυλάσσονται υπό την ευθύνη του Γεν. Γραμματέα. Μέλος του Δ.Σ δύναται να ζητήσει τις καταγραφές εικόνας ή / και ήχου λόγω διαφωνιών του με τα καταγεγραμμένα στα πρακτικά, μετά από αίτημα του στο Δ.Σ, το οποίο και αποφασίζετε κατά πλειοψηφία. Απαγορεύεται ρητά και δια παντός κάθε είδους αναπαραγωγή ή / και προβολή των αρχείων εικόνας ή / και ήχου χωρίς την προηγούμενη κοινή και έγγραφη άδεια όλων ανεξαιρέτως των παρόντων στην καταγραφή μελών. Όλα τα μέλη του Δ.Σ  με κοινή (ή και ατομική) δήλωση τους, ή / και χωρίς αυτήν, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων τους στο Δ.Σ της Ένωσης επιτρέπουν και  αποδέχονται την καταγραφή με εικόνα ή και ήχο του συνόλου των συνεδριάσεων του Δ.Σ που παρίστανται σύμφωνα με τα παραπάνω. Αποδοχή των παραπάνω, κατόπιν γνώσεως του / της, ισχύουν αυτομάτως και για τον / την  οποιονδήποτε βρεθεί παρών /ούσα σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

4) Η ημερήσια διάταξη του Δ.Σ συντάσσεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα βάσει του προγραμματισμού εργασιών του ∆.Σ, αλλά λαβαίνει πάντα υπόψη τα τυχόν έκτατα θέματα επικαιρότητας καθώς και την αλληλογραφία της Ένωσης. Κάθε µέλος του ∆.Σ έχει δικαίωμα να θέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη είτε κατόπιν ειδοποίησης προς τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα είτε προ της έναρξης της συνεδρίασης ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζεται η σειρά προτεραιότητάς του.

5) Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα μεταφέρεται στην επόμενη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του Δ.Σ γράφονται στο βιβλίο πρακτικών, έντυπο ή / και ηλεκτρονικό  και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ γράφονται ακόμη προτάσεις, ενστάσεις και λόγοι καταψήφισης θεμάτων.

6) Τα μέλη του Δ.Σ είναι υποχρεωμένα να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του. Αν σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ, θεωρείται ότι έχει παρατηθεί και χάνει την ιδιότητα του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος μετά από απόφαση του ΔΣ. Μέλη του Δ.Σ που απουσιάζουν πάνω από τρείς μήνες λόγω υπηρεσιακού κωλύματος ή ανώτερης βίας, αντικαθίστανται προσωρινά από αναπληρωματικά μέλη.

7) Τα μέλη του Δ.Σ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις που έχουν από το καταστατικό, τις Γ.Σ και το νόμο. Δεν έχουν ευθύνη για απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ, μέλη που δεν ήταν παρόντα ή που διαφώνησαν και που αυτό βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Συμβουλίου.

8) Τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να προσφέρουν στο σωματείο καμιά υπηρεσία με σκοπό το χρηματικό κέρδος ή άλλου είδους οφέλη.

9) Για όσα ζητήματα σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ δεν προβλέπονται από το παρόν, εγκρίνεται από την Γ.Σ εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.

Έκπτωση Αξιώματος

Εκπίπτουν του αξιώματος ο Πρόεδρος του ΔΣ, Μέλη του ΔΣ ή και το Δ.Σ σε σύνολο  όταν:

1) Έξι (6) τουλάχιστον Μέλη του Δ.Σ καταθέσουν μομφή κατά του Προέδρου, σχετικά με την κανονικότητα λειτουργίας του ή την επάρκειά του περί την άσκηση των καθηκόντων του. Η μομφή εξεταζόμενη σε ειδική ολομέλεια του ΔΣ, κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον υπερψηφιστεί από τα επτά (7) των Μελών του Δ.Σ ο Πρόεδρος εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο, που κινεί την διαδικασία νέας σύνθεσης του Δ.Σ

2) Μέλος του Δ.Σ (περιλαμβανομένου και του Προέδρου) αν απουσιάζει κατ’ εξακολούθηση, παρουσιάζει συχνές διακοπτόμενες ανάλογες απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 40 % του συνόλου των έως τότε τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων Δ.Σ. του τρέχοντος έτους, εκπίπτει του αξιώματός του εφόσον κατά την απολογία του στο Δ.Σ οι απαντήσεις δεν είναι πειστικές για την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.

3) Το Δ.Σ εκπίπτει, έπειτα από πρόταση μομφής, που υπογράφεται από το ένα 1/3 των τακτικών μελών της Ένωσης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει εντός μηνός έκτακτη Γ.Σ με μοναδικό θέμα την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης. Εάν η πρόταση υπερψηφιστεί από τα 3/4 των ταμειακά εντάξει μελών, τότε το Δ.Σ παύεται και ταυτόχρονα διορίζεται δικαστικώς προσωρινό Δ.Σ το οποίο εντός τριών (3) μηνών διενεργεί αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ,

4) Αν προκύψουν σοβαρές αντικαταστατικές λειτουργίες του Δ.Σ είναι δυνατόν επτά (7) τουλάχιστον Μέλη του Δ.Σ να υποβάλλουν στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου αίτημα έκπτωσης του Δ.Σ και διορισμού Προσωρινής Διοίκησης της Ένωσης με σκοπό τη διενέργεια Έκτακτης Γ.Σ, για αρχαιρεσίες.

5) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση ασθενείας πέραν του τριμήνου αντικαθίσταται με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο που κινεί την διαδικασία νέας σύνθεσης του Δ.Σ.

6) Οι αποφάσεις, που κατά τα παραπάνω λαμβάνονται καταχωρούνται στα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων του Δ.Σ και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, ενημερώνοντας σχετικά τη Γ.Σ κατά την Ετήσια Τακτική σύγκλησή της.

Άρθρο 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

Καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν το σωματείο στις Διοικητικές και στις Δικαστικές Αρχές.

Επίσης εκπροσωπούν το σωματείο σε κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ νομικών ή φυσικών προσώπων και του σωματείου.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ. Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. Επίσης υπογράφει με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Γενικότερα, παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει το έργο του Δ.Σ, την τήρηση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ή δικαιώματα αυτού ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται επίσης με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ και την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

1) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου, κρατά τα βιβλία έντυπα ή / και ηλεκτρονικά, φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία έντυπα ή / και ηλεκτρονικά, ενημερώνει το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο και διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου.

2) Διατηρεί ενήμερους και κλειδωμένους, από μη και εκτός Δ.Σ εξουσιοδοτημένα άτομα, όλους τους κωδικούς (ηλεκτρονικής τραπεζικής , των email της Ένωσης, των ηλεκτρονικών μέσων κ.α ) έως την μεταβίβαση τους στο επόμενο εκλεγμένο Δ.Σ της Ένωσης.

3) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ τα οποία και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

Την ημερομηνία και τον τόπο συνεδρίασης, την ημερήσια διάταξη, τους παρόντες ονομαστικά, τον προεδρεύοντα σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τις έγγραφες ή / και ηλεκτρονικές εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν για κάθε θέµα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε πρόταση ονομαστικά, την τελική απόφαση του σώματος για κάθε πρόταση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται μόνο από τα παρόντα µέλη του ∆.Σ και μόνο κατά την επόμενη συνεδρίαση ενώ είναι στη διάθεση όλων των µελών της Ένωσης.

4) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα γενικά έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ και με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

5) Εισηγείται στο Δ.Σ τις αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή μελών.

6) Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει κάθε τρείς μήνες κατάλογο με τα μέλη που δεν είναι τακτοποιημένα ταμειακά και το υποβάλλει στο Δ.Σ.

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα

1) Ο Ειδικός Γραμματέας φροντίζει για τη σύνταξη των διαφόρων ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, δημοσιευμάτων της Ένωσης, με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ, σε συνεργασία με το Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, τον Σύμβουλο Επικοινωνίας και με τις σχετικές οδηγίες του Γενικού Γραμματέα, του οποίου είναι σε κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.

2) Συντάσσει, με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ, σε συνεργασία με το Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, τον Σύμβουλο Επικοινωνίας και με τις σχετικές οδηγίες του Γεν. Γραμματέα τα ερωτήματα μέσω της εφαρμογής “EEB members” προς απάντηση από μέλη της Ένωσης.

Καθήκοντα Ταμία

1) Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις σύμφωνα με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.

2) Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

3) Διενεργεί τις πληρωμές για λογαριασμό του συλλόγου με επιταγές ή μετρητοίς, ή / και διαμέσου ηλεκτρονικής τραπεζικής /ebanking, με βάση αριθμημένα εντάλματα που εκδίδονται μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σφραγίζονται με την σφραγίδα του συλλόγου.

4) Σε κάθε ένταλμα πληρωμής, απαιτείται υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου

5) Όλες οι πληρωμές γίνονται με απόφαση του Δ.Σ.

6) Εκδίδει τις αριθμημένες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του συλλόγου και την υπογραφή του και εισπράττει τις εισφορές των μελών και γενικά όλα τα έσοδα του συλλόγου από οποιαδήποτε πηγή (έκτατες εισφορές, δωρεές κ.α). Οι αποδείξεις είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή

7) Ο Ταμίας μπορεί να κρατά ποσό ίσο με πεντακόσια ευρώ (500) από τις εισφορές των τακτικών μελών ενώ το σύνολο του υπόλοιπου ποσού βρίσκεται στο λογαριασμό της Ένωσης στην τράπεζα.

8)  Προβαίνει σε αναλήψεις  από τον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον ίδιο και που συνοδεύεται με απόφαση του Δ.Σ.

9) Εφόσον τα οικονομικά το επιτρέπουν και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. καταβάλλει δαπάνες μετακίνησης, σίτισης και διαμονής, σε Μέλη του Δ.Σ  της Ένωσης για  αποστολές – υποχρεώσεις της, εκτός της έδρας των ή και στο εξωτερικό.

10) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση των έντυπων ή / και ηλεκτρονικών βιβλίων του ταμείου της Ένωσης, του ταμείου του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», της περιουσίας του συλλόγου, καθώς και όλων των δικαιολογητικών πληρωμής. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται και αριθμούνται από την ελεγκτική επιτροπή.

11) Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε διαχειριστική ανωμαλία και για τυχόν απώλεια χρημάτων.

12) Κάθε τρείς μήνες συντάσσει απολογισμό της διαχείρισης του και τον υποβάλει στο Δ.Σ.

13) Η ελεγκτική επιτροπή και το Δ.Σ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον Ταμία να υποβληθεί σε διαχειριστικό έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

14) Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο στην Γ.Σ τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό μαζί με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

15) Συντάσσει, με συνδρομή Λογιστή, τη Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο, υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

16) Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, το Δ.Σ ανάλογα με το χρόνο απουσίας μπορεί να τον αντικαταστήσει προσωρινά ή μόνιμα από τον αναπληρωτή Ταμία. Σε περίπτωση προσωρινής αντικατάστασης πρέπει απαραίτητα να συμφωνήσει και ο Ταμίας για το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει.

Καθήκοντα Αναπληρωτή Ταμία

Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής ταμίας, του οποίου είναι σε κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.  έχοντας προηγουμένως όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις επί τον καθηκόντων του.

Καθήκοντα Εφόρου  Δημοσίων Σχέσεων

1) Ο Έφορος έχει γενικά την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του σωματείου.

2) Έχει την ευθύνη για την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων ή / και ηλεκτρονικών μέσων  που αφορούν τους εργαζόμενους και το σωματείο.

3) Οργανώνει με εντολή του Δ.Σ συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για την ενημέρωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας σχετικά με δραστηριότητες του σωματείου.

4) Παρακολουθεί τον τύπο και ενημερώνει το Δ.Σ  για δημοσιεύματα που αφορούν το σωματείο και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα.

5) Μεριμνά για θέματα ηθικής και υλικής υποστήριξης προς τα μέλη του σωματείου ή άλλων οργανώσεων και σωματείων, σύμφωνα με το πνεύμα της ταξικής αλληλεγγύης.

6) Διοργανώνει τις πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου με εκδρομές, συνεστιάσεις, ομιλίες και προβολές ταινιών κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού χαρακτήρα.

Καθήκοντα Συμβούλου Επικοινωνίας

Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας, σε συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων, είναι υπεύθυνος για την χρήση όλων των ηλεκτρονικών μέσων που εκπροσωπούν (Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα, Σελίδα στο Facebook, Εφαρμογή κινητών με την επωνυμία “EEB members”, Ομάδα του Facebook, κ.α ) ή που θα εκπροσωπήσουν μελλοντικά κατόπιν απόφασης του Δ.Σ την Ένωση.

Καθήκοντα Μέλους Δ.Σ

Το μέλος ΔΣ έχει την εποπτεία τον εγκαταστάσεων του σωματείου, της βιβλιοθήκης, του εξοπλισμού και ευθύνεται για την τάξη, την ευπρέπεια και συντήρηση αυτών. Με απόφαση ΔΣ μπορούν να του αποδοθούν ευκαιριακά και για ορισμένο εξ αρχής χρόνο επιπλέον ευθύνες που δεν εμπίπτουν σε ευθύνες άλλου μέλους του ΔΣ. Τα παραπάνω δύναται μόνο κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας καθώς και της σύμφωνης γνώμης του αναφερόμενου μέλους του ΔΣ.

Άρθρο 21

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τρία (3) χρόνια.

2) Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της μετά τις αρχαιρεσίες.

3) Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επίτευξη του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία έντυπα ή / και ηλεκτρονικά του Σωματείου και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της.

3) Συντάσσει κάθε χρόνο λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το Δ.Σ της περιουσίας του Σωματείου στο χρόνο που πέρασε και την υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

4) Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο άλλων μελών της.

5) Τηρεί βιβλίο πρακτικών έντυπο ή / και ηλεκτρονικό, στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για την Γενική συνέλευση

6) Σε περίπτωση παραίτησης, τιμωρίας ή μακράς απουσίας μελών της γίνεται αντικατάσταση με αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 22

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών προκειμένου να αναδειχθούν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Εφορευτική Επιτροπή, από ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη του σωματείου, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά.

Τα μέλη της Ε.Ε εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη που παρευρίσκονται στην Γ.Σ και έχουν δικαίωμα ψήφου με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου  ύστερα από σχετική αίτηση του Δ.Σ. Ο δικαστικός Αντιπρόσωπος προεδρεύει του Προεδρείου της Γ.Σ κατά τη διάρκεια των εκλογών της Εφορευτικής επιτροπής.

Οι αρχαιρεσίες για την Εφορευτική Επιτροπή γίνονται στο τέλος της Γ.Σ, μετά τη συζήτηση του απολογισμού του Δ.Σ.

Όσοι, εκ των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών της ένωσης ως έχουν το δικαίωμα, θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την Εφορευτική Επιτροπή, το δηλώνουν στο προεδρείο της Γ.Σ στην αρχή της διαδικασίας.

Το προεδρείο της Γ.Σ μοιράζει στα παρόντα μέλη από ένα ψηφοδέλτιο και ένα αδιαφανή φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και τη μονογραφή του δικαστικού Αντιπροσώπου.

Τα μέλη μπορούν να βάλουν μέχρι τρείς σταυρούς. Οι τρείς πρώτοι σε ψήφους είναι τακτικά μέλη και οι επόμενοι τρείς τα αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα μέλη της Ε.Ε δεν έχουν δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε αξίωμα στις εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή αυθημερόν ή την επόμενη της εκλογής της υποχρεούται να καθορίσει με ανακοίνωσή της ημερομηνία, τόπο και χρονική διάρκεια αρχαιρεσιών και την ημέρα μέχρι της οποίας θα επιβάλλουν οι επιθυμούντες υποψηφιότητα.

Η απερχόμενη Διοίκηση του Σωματείου είναι υποχρεωμένη να προσφέρει ότι ήθελε ζητηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές σε συνδυασμούς ή μεμονωμένα σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Κάθε συνδυασμός αναγγέλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή με έγγραφη δήλωση υπογραφόμενη από όλους τους υποψηφίους και υποβάλλεται σε αυτή πέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα όσων μετέχουν στο συνδυασμό με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, την επωνυμία του συνδυασμού και την πρόταση να κατέλθουν από κοινού στις αρχαιρεσίες.

Δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία πρέπει να υποβάλλουν και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων και η γνωστοποίηση των συνδυασμών γίνεται με πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο τοιχοκολλείται στον τόπο των αρχαιρεσιών και στα γραφεία του Σωματείου, το λιγότερο δυο (2) ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνονται μυστικά με ψηφοδέλτια και μπορούν να διαρκέσουν μέχρι δυο (2) ημέρες , σύμφωνα με το Ν. 1264/82.

Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού γράφεται στην επικεφαλίδα η επωνυμία αυτού, μετά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Δ.Σ, κατόπιν των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέλος των υποψηφίων για τις οργανώσεις κατά αλφαβητική σειρά.

Με τον ίδιο τρόπο καταρτίζεται και το ενιαίο ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων.

Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει ένα μόνο συνδυασμό, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας και μέχρι όσες έδρες προβλέπονται για κάθε όργανο από τους υποψηφίους αυτού, με σταυρό της προτίμησής του, ο οποίος μπαίνει πριν ή μετά το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων.

Πριν αρχίσει η ψηφοφορία η Ε.Ε ελέγχει την κάλπη που θα πρέπει να είναι άδεια και στην συνέχεια την σφραγίζει δημόσια. Σε περίπτωση που δεν γίνουν τα παραπάνω σχετικά με τον έλεγχο της κάλπης, οι εκλογές μπορούν να θεωρηθούν άκυρες.

Στην συνέχεια αφού γίνει εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας και έλεγχος στο μητρώο των τακτικών μελών, στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι το τακτικό μέλος είναι γραμμένο και ταμειακά τακτοποιημένο στην λίστα του γραφείου μισθοδοσίας του ΒΠΓΝΗ, είτε και εκτός αυτής, όταν και μόνο όταν η αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν δύναται, έως και την τελευταία εισπραχθείσα τριμηνιαία συνδρομή, όπως προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ως ψηφοφόρος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτια και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στη συνέχεια πηγαίνει στην κάλπη και ρίχνει τον φάκελο μέσα.

Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όμοιοι στο χρώμα και τις διαστάσεις και τα ονόματα των υποψηφίων ομοίως τυπωμένα πολυγραφημένα ή δακτυλογραφημένα.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία των αντιπροσώπων των συνδυασμών, ανοίγει την ψηφοδόχο, κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού, προβαίνει στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων.

Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια ή στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν σημειώσεις που προδίδουν καθαρά τον ψηφίσαντα, είναι άκυρος.

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού που έχει περισσότερους σταυρούς απ’ αυτούς που επιτρέπονται είναι άκυρο.

Διαγραφές υποψηφίων δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα ψηφοδέλτια που έχουν τέτοιες διαγραφές είναι άκυρα.

Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου και των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έδρες συλλογικού οργάνου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στο άθροισμα των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός.

Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των καταμετρημένων έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του εκλεγομένου συλλογικού οργάνου.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Τις έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό παίρνουν οι υποψήφιοι αυτού που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Όσοι υποψήφιοι εκλεγούν κατά τον τρόπο που ορίζεται αποτελούν τα τακτικά μέλη του συλλογικού οργάνου, οι υπόλοιποι δε τα αναπληρωματικά (επιλαχόντες) κάθε συνδυασμού που αναπληρούν κατά τη σειρά επιτυχίας τους και σε περίπτωση παραίτησης, αντικατάστασης, διαγραφής ή θανάτου τα τακτικά μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων του αυτού συνδυασμού ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή στην οποία καλείται και ο αντιπρόσωπος του συνδυασμού.

Αφού τελειώσει η διαλογή, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πλήρες πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα μέλη της και τον υποχρεωτικά παριστάμενο στις εκάστοτε αρχαιρεσίες Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Σε κάθε μέλος των οργάνων του σωματείου χορηγούνται αποζημιώσεις και ημεραργίες όταν υποβάλλονται σε δαπάνες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του σωματείου.

Με απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ χορηγείται αποζημίωση και σε απλά μέλη του σωματείου για δαπάνες που πραγματοποίησαν ύστερα από εντολή του Δ.Σ ή της Γ.Σ, για διεκπεραίωση υποθέσεων του σωματείου.

Το ύψος των δαπανών για αποζημιώσεις καθορίζεται από το Δ.Σ, γράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από την Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται σύγκληση έκτακτης για το σκοπό αυτό γενικής συνέλευσης, με την παρουσία του ½ τουλάχιστον του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου δίνεται με απόφαση της Γ.Σ σε άλλο σωματείο, διαφορετικά περιέρχεται στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εκτός αν το σωματείο αντιπροσωπεύεται σε άλλο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, οπότε περιέρχεται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΟΡΤΗ

Το σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, που είναι διεθνής μέρα των εργαζομένων και των εργατικών διεκδικήσεων, με συμμετοχή στις συγκεντρώσεις των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

Το Σωματείο έχει σήμα και σφραγίδα σε σχήμα κύκλου που φέρει περιμετρικά την επωνυμία  και το έτος ίδρυσης της Ένωσης και στο κέντρο, με φόντο το κόκκινο χρώμα, τη θεά των όφεων του ανακτόρου της Κνωσού και τα αρχικά γράμματα της Ένωσης με κεφαλαία Ε.Ε.Β.

ΑΡΘΡΟ 27

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία εννοούμε την ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι ο υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να αποτελέσει μέθοδος επιλογής, είτε ως ονομαστική είτε ως μυστική όπως ξεκάθαρα αυτό δηλώνεται και γίνεται αποδεκτό με δήλωση προ της έναρξης της εκάστοτε ψηφοφορίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ ή / και κατόπιν έντυπης ή / και ηλεκτρονικής αίτησης του 1/10 των τακτικών μελών της Ε.Ε.Β και έπειτα από αυξημένη πλειοψηφία 2/3 σε τακτική ή έκτατη Γενική Συνέλευση. Η ψηφιακή ψηφοφορία δύναται να πραγματοποιηθεί με τα κάτωθι μέσα από τα οικονομικά ενήμερα τακτικά μέλη της Ένωσης, εφόσον τούτο καταστεί νομικά θεσμοθετημένο για τις ψηφοφορίες – αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης :

1) με χρήση της εφαρμογής “EEB members” από το κινητό τηλέφωνο (android & ios) από όλα τα οικονομικά ενήμερα τακτικά μέλη της Ένωσης εργαζομένων «Βενιζελείου» Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου .

2) με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από όλα τα οικονομικά ενήμερα τακτικά μέλη της Ένωσης εργαζομένων «Βενιζελείου» Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου μέσα από την ενεργοποιημένη, στον ορισμένο χρόνο διάρκειας της ψηφοφορίας, διαδρομή (shortcut) που θα βρίσκεται στο site της Ένωσης http://venizeleio.eu/

3) με όποιο αντίστοιχο και ασφαλή τρόπο, μελλοντικά προταθεί και υπερψηφιστεί από την Γεν. Συνέλευση. Για την επικύρωση μιας τέτοιας απόφασης απαιτείται ψηφοφορία συμμετοχή τουλάχιστον 1/2 των μελών της Ένωσης και πλειοψηφία 3/4 εξ αυτών.

Σε περίπτωση που η ψηφοφορία δεν αναβάλλεται και δεν δύναται, λόγω ανωτέρας βίας (διακοπή δικτύου, ρεύματος κ.α), να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, όπως προηγουμένως αναγράφεται, δύναται να μετατραπεί σε μη ηλεκτρονική (ονομαστική ή μυστική), κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και πλειοψηφίας 3/4 των παρόντων, όπως το καταστατικό ή ο νόμος ορίζει.

Με τον όρο Δημοσκόπηση (opinion view) εννοούμε την ψηφοφορία, με την χρήση των παραπάνω αναφερόμενων μέσων, όπως ξεκάθαρα αυτό δηλώνεται και γίνεται αποδεκτό με δήλωση προ της έναρξης της εκάστοτε δημοσκόπησης, από τα οικονομικά ενήμερα τακτικά μέλη ή / και τα επίτιμα μέλη της Ένωσης. Η δημοσκόπηση μπορεί να προταθεί από το Δ.Σ ή / και από την Γ.Σ χωρίς ποτέ το αποτέλεσμα αυτής να είναι δεσμευτικό.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, όπως και αυτών που έχουν όπως προβλέπεται μετατραπεί σε μη ηλεκτρονικές, καθώς και των δημοσκοπήσεων θα αναρτώνται και θα ταξινομούνται τόσο εντός της εφαρμογής “EEB members” όσο και στο site της Ένωσης http://venizeleio.eu/.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΕΡΓΙΑ

Η απεργία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα των μελών του σωματείου και αποφασίζεται κατά πλειοψηφία από τη Γ.Σ. Στην απεργία μπορούν να πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου που δεν είναι μέλη του σωματείου.

Η Γ.Σ μπορεί να εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να κηρύξει ολιγόωρη στάση εργασίας σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ότι πρέπει να γίνει. Η Γ.Σ μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να κηρύξει αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας ή απεργία διαρκείας μέσα στα πλαίσια που παρέχει το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συμβάσεις και η μη αντίθετη με το Σύνταγμα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 29

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Το παρόν καταστατικό που περιέχει συνολικά είκοσι εννέα (29) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης.

 

                                Ηράκλειο 26-09-2019

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

(Visited 795 times, 1 visits today)