Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύουν.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.55534/04.05.2007 Απόφαση, με θέμα «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου των ιατρών στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 769).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.61178/24.09.2018 Απόφαση, με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα των ιατρών, πλην των ειδικευομένων, της 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης» (ΑΔΑ: 7ΧΖΝ465ΦΥΟ-ΞΨΗ).
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66155/18.09.2019 Απόφαση, με θέμα «Παύση της Διοικήτριας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, από τα καθήκοντά της και διορισμός νέας Διοικήτριας, ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 761), クリトリス ç›—æ’®.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη Απόφαση, σε συνέχεια του ανωτέρω (8) σχετικού, ως προς το σημείο 1 αυτής το οποίο αφορά στον ορισμό του Προέδρου και του αναπληρωτή του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιου για πειθαρχικά θέματα των ιατρών, πλην των ειδικευομένων, της 7 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με αποτέλεσμα τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου να έχουν ως ακολούθως:
1. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Διοικήτρια της 7 ης Υ.Πε. Κρήτης, ως Πρόεδρος και Εισηγήτρια, με αναπληρωτή τον ΑΓΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Υποδιοικητή της 7ης Υ.Πε.

2. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διοικητής του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου-Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», με αναπληρωτή τον ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΗΝΑ, Διοικητή του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
3. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διοικητής του Γ.Ν. Ρεθύμνου, με αναπληρώτρια την ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Διοικήτρια του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ».
4. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καρδιολόγος, με αναπληρωτή τον ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ, Αγγειοχειρουργό, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής του Π.Ι. Πηγής, ευθύνης του Κ.Υ. Περάματος, ως αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών, πλην των ειδικευομένων, της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, χωρίς
αναπληρωτή

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (7) Απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *